สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้จัดการประชุมให้ความรู้ และทำความเข้าใจ เรื่อง การกรอกข้อมูลตัวชี้วัดตามเกณฑ์ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ-EdPEx


ลงวันที่ 18/06/2563 ดูแล้ว 53 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้จัดการประชุมให้ความรู้ และทำความเข้าใจ เรื่อง การกรอกข้อมูลตัวชี้วัดตามเกณฑ์ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ-EdPEx โดยการแสดงผลของตัวชี้วัดด้วย Dash Board หรือ การสรุปข้อมูลแบบในมุมมองต่างๆ เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ง่าย และใช้เวลาในการตีความสั้น เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา โดยมี รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบองค์กร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th