ผลิตสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ KU MOOC เรื่อง การผลิตเจลวานหางจระเขใหความชุมชื้น


ลงวันที่ 17/06/2563 ดูแล้ว 35 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้บันทึกวีดิทัศน์ เรื่อง การผลิตเจลว่านหางจระเข้ให้ความชุ่มชื้น เพื่อผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในระบบ KU MOOC หรือ Kasetsaret University Massive Open Online Courseware ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้งาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร #ผลิตสื่อการเรียน #MOOC #ว่านหางจระเข้ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th