สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมต้อนรับทีมที่ปรึกษา EdPEx ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2


ลงวันที่ 01/06/2563 ดูแล้ว 89 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมต้อนรับ ทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ทีมที่ปรึกษา EdPEx ) จากสำนักงานประกันคุณภาพ มก. ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการวิเคราะห์ contributing factors และจัดทำ storyboard ของเรื่องที่ต้องปรับปรุง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th