หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม รุ่นที่1


ลงวันที่ 2020-03-12 ดูแล้ว 1,737 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 23 คน ณ ห้องฝึกอบรม 705 อาคารวิทยบริการ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และสามารถเขียนหนังสือราชการและเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาในการเขียน และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล ประสานงาน ปรีชา หวังพิทักษ์, ธีรพงษ์ โรจนพันธ์, ณิชาภา ย้อนโคกสูง สิริเพ็ญ หลั่งแรงกิจ, สายฝน ศรีสุธา
ถ่ายภาพ: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้