หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพด้านพลังงานทดแทน


ลงวันที่ 13/01/2563 ดูแล้ว 344 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพด้านพลังงานทดแทน ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของการเป็นวิทยากรที่ดีมีประสิทธิภาพภายในองค์กร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะกับการเป็นวิทยากรภายในองค์กร รวมถึงเป็นวิทยากรภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างถูกต้อง

อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง, รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รศ.ดร.สุนทรา โตบัว, ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย ดร.อุบล ทองปัญญาและคณะ
ประสานงาน วิมลวรรณ ไสยมรรคา, เบญจวรรณ วัชรารัตนกุล, จุพารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์ ธีรพงษ์ โรจนพันธ์, พัชรี พูลพิพัฒน์, ณัฐยศ ยวงศรี
เรียบเรียง จุพารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์, ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
ถ่ายภาพ ธีรพงษ์ โรจนพันธ์, จุพารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th