หลักสูตร “Training Course Marketing (TCM)”


ลงวันที่ 06/01/2563 ดูแล้ว 368 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Training Course Marketing (TCM)” วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านสื่อสารการตลาดองค์กร และการตลาดหลักสูตรฝึกอบรม ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารการตลาดและองค์กร และสื่อสารหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านสื่อสารการตลาดองค์กร และการตลาดหลักสูตรฝึกอบรม สามารถทำหน้าที่การสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่น ให้กับกลุ่มองค์กร และกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมีคณะทำงานด้านการสื่อสารการตลาดองค์กร และการตลาดหลักสูตรที่มีสมรรถนะ มีความสามารถในการทำหน้าที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th