มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2563 ให้กับกรมสรรพสามิต


ลงวันที่ 02/01/2563 ดูแล้ว 263 ครั้ง


รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำคณะบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เข้าพบ นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อมอบกระเช้าของขวัญอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th