สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904


ลงวันที่ 19/12/2562 ดูแล้ว 176 ครั้ง


รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำคณะบุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th