ฝึกอบรม หลักสูตร “The Master Communicator (MC) วันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ 2562


ลงวันที่ 26/11/2562 ดูแล้ว 304 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “The Master Communicator (MC) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบมรม ณ.อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดการงานฝึกอบรม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะการเป็น MC Training Course เพื่อนำไปพัฒนาในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

อาจารย์ผู้สอน: พลอากาศตรี ดร.นภัทร์ แก้วนาค, ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ, ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
ประสานงาน สิริเพ็ญ หลั่งแรงกิจ, กมลทิพย์ แสนสม, พัชรี พูลพิพัฒน์, ศกุลตนาค คร้ามอ่ำ, ณัฐยศ ยวงศรี
เรียบเรียง ธีรพงษ์ โรจนพันธ์, กมลทิพย์ แสนสม
ถ่ายภาพ ธีรพงษ์ โรจนพันธ์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th