สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562


ลงวันที่ 14/11/2562 ดูแล้ว 357 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำโดย รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อมนำไปถวาย ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.59 น. โดยมีดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

ภาพ : จุไรรัตน์ อินทรโอสถติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th