หลักสูตร วิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental)


ลงวันที่ 11/11/2562 ดูแล้ว 440 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร วิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ให้กับ พนักงานบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจที่สอดคล้องกันตั้งแต่องค์ประกอบพื้นฐานของงานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค อาธิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตุ ระบบเครื่องกล อันจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน ให้ทุกท่านทราบและสามารถ บรูณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแผนงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารและงานดูแลซ่อมแซมให้เป็นไปตามที่กำหนดใว้ (Preventive Maintenance) เพื่อขจัดและลดเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนสามารถวางแผนและติดตามวัดผลการทำงาน อันส่งผลให้งานระบบของอาคาร มีความปลอดภัยและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ

อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ ผศ.ดร.ศิรเดช สุริต อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์
ประสานงาน ชไมพร เอกทัศนาวรรณ พัชรี พูลพิพัฒน์ ณัฐยศ ยวงศรี
เรียบเรียง ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
ถ่ายภาพ ณัฐยศ ยวงศรีติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th