การพิจารณาเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ QR CODE และชนิดของสติ๊กเกอร์ที่ใช้งาน วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2562


ลงวันที่ 08/11/2562 ดูแล้ว 73 ครั้ง


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้มีการพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วย QR CODE จึงมีความประสงค์ที่จะพิจารณาเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ QR CODE และชนิดของสติ๊กเกอร์ที่ใช้งาน โดยมีบริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานที่เคยมาศึกษาดูงานและได้นำระบบไปใช้งาน รวมทั้งหน่วยงานใหม่ที่ต้องการทดสอบระบบเพื่อใช้งาน ประกอบด้วย หน่วยงานภายใน มก. จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาตร์, คณะมนุษศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์,คณะวนศาสตร์,คณะสิ่งแวดล้อม, คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ, กองคลัง ส่วนงานพัสดุ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มาร่วมในการพิจารณาเพื่อร่วมคัดเลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ คุณสมบัติเฉพาะข้อมูลของผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์ให้ตรงความเหมาะสม อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเพื่อพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ

เรียบเรียง ธีรพงษ์ โรจนพันธ์, วิษณุ สันสน
ถ่ายภาพ ธีรพงษ์ โรจนพันธ์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th