คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม


ลงวันที่ 08/11/2562 ดูแล้ว 165 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ในการตรวจเยี่ยมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ตรวจเยี่ยม ได้แก่ ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ และนายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน การให้บริการ ผลิตภัณฑ์ แผนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ผลการพัฒนาชุมชนเครือข่ายทั้ง 4 ชุมชน และตรวจเยี่ยมความพร้อมการให้บริการของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ซึ่งในโอกาสนี้คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วย สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสากลโดยพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) สามารถใช้กรอบคำถามในเกณฑ์นี้เพื่อประเมินตนเอง และค้นหาโอกาสในการพัฒนา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th