สฝ.เดินหน้าโครงการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้ภายใน ฯ


ลงวันที่ 08/11/2562 ดูแล้ว 379 ครั้ง


สฝ.เดินหน้าโครงการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้ภายในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.62 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ โถงหน้าห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ โดยมี รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากร โครงการจัดการความรู้ภายในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน สำหรับในครั้งที่ 1 นี้ บุคลากรได้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน รูปแบบของการจัดการความรู้ และการใช้เครื่องมือ One Point Lesson หรือ OPL ในการถอดความรู้ ผลของ OPL จะต้องนำไปปฏิบัติได้ และสามารถแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ สามารถปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการทำงานให้ดีขึ้นได้ซึ่งจากการทำ OPL จะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและประเมินสมรรถนะบุคลกรสำนักส่งเสริมฯต่อไปติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th