ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก เลขประจาตัวสอบ กาหนดวันสอบ เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์


ลงวันที่ 07/10/2562 ดูแล้ว 515 ครั้ง


ตามประกาศสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และ เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 จานวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ได้ดาเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สานักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เลขประจาตัว กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th