รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เข้าร่วมงาน”วันคล้ายวันสถาปณาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลงวันที่ 03/10/2562 ดูแล้ว 221 ครั้ง


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เข้าร่วมงาน”วันคล้ายวันสถาปณาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th