โครงการ ICDC จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Knowledge/Experience Sharing visit on Dairy Farm Management, Milk Processing, Product Diversification and Marketing” (9 - 13 กันยายน 2562)


ลงวันที่ 01/10/2562 ดูแล้ว 401 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Knowledge/Experience Sharing visit on Dairy Farm Management, Milk Processing, Product Diversification and Marketing” ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงการประมงและปศุสัตว์ ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุม 703 ชั้น 7 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สำหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ เพื่ออบรมเชิงวิชาการ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ของไทย ในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มโคนม การเลี้ยงโคนม กระบวนการผลิตนม การควบคุมคุณภาพน้ำนม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมและการส่งเสริมการขาย โดยคณะผู้อบรมได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา, องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และฟาร์มโคนม คุณมลฤดี นอกจากนี้ผู้อบรมยังได้ไปชมความงามของเมืองพัทยา ณ จุดชมวิวพัทยาซิตี้ และชมความงามของสวนและชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ณ สวนนงนุชพัทยา อีกด้วย...



ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th