โครงการ ICDC จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Teaching ICT for Teachers Batch 2 (2 – 13 กันยายน 2562)”


ลงวันที่ 25/09/2562 ดูแล้ว 361 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Teaching ICT for Teachers Batch 2 ” ระหว่างวันที่ 2 – 13 กันยายน 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุม 705 ชั้น 7 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่ออบรมเชิงวิชาการ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรทางการศึกษา และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการการศึกษาของไทย ในหัวข้อเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากการอบรมในห้องเรียน ผู้อบรมยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และผู้อบรมได้เข้าเยี่ยมชมความรุ่งเรือง ยิ่งใหญ่ และงดงามของกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อีกด้วย…ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th