โครงการ ICDC จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Teaching Science for Teachers Batch 2 (26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562)”


ลงวันที่ 25/09/2562 ดูแล้ว 281 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Teaching Science for Teachers” ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุม 705 ชั้น 7 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่ออบรมเชิงวิชาการ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรทางการศึกษา และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการการศึกษา ในหัวข้อเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ซึ่งนอกจากการอบรมในห้องเรียน ผู้อบรมยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และโรงเรียนปทุมคงคา นอกจากนี้ผู้อบรมได้เข้าเยี่ยมชมความรุ่งเรือง ยิ่งใหญ่ และงดงามของกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อีกด้วย...ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th