ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท และ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ป.ตรี


ลงวันที่ 21/12/2561 ดูแล้ว 386 ครั้ง


ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา นั้น ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมติ ก.บ.ม. ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th