ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป


ลงวันที่ 23/11/2561 ดูแล้ว 599 ครั้ง


ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา นั้น ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมติ ก.บ.ม. ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th