นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์จำนวน 47 คน ศึกษาดูงานหลักสูตร “ชานมไข่มุก”


ลงวันที่ 22/09/2561 ดูแล้ว 486 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความอนุเคาระห์ศึกษาดูงาน หลักสูตร “ชานมไข่มุก” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์จำนวน 47 คน ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (อาคารพนมสมิตานนท์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการทำชานมไข่มุก ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับต่อยอด จัดทำโครงงานบรูณาการต่อไป

ประสานงาน: พัชรี พูลพิพัฒน์
ถ่าพภาพ: ณัฐยศ ยวงศรี
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th