ข่าวประชาสัมพันธ์


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์จำนวน 47 คน ศึกษาดูงานหลักสูตร “ชานมไข่มุก”

ดูแล้ว 208 ครั้ง ลงวันที่ 22/09/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความอนุเคาระห์ศึกษาดูงาน หลักสูตร “ชานมไข่มุก” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์จำนวน 47 คน ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (อาคารพนมสมิตานนท์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการทำชานมไข่มุก ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับต่อยอด จัดทำโครงงานบรูณาการต่อไป

ประสานงาน: พัชรี พูลพิพัฒน์
ถ่าพภาพ: ณัฐยศ ยวงศรี
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...