โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0


ลงวันที่ 20/09/2561 ดูแล้ว 439 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนา การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่สนใจ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และแนวคิดการเปลี่ยนแปลง(Concept of Change) และการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมและนวัตกรรมกรบริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะนวัตกรรมด้านการบริการ ให้แก่บุคลกรภาครัฐ และเอกชน เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการบริการของหน่อยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมสัมมนา และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการร่วมกันพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ถ่าพภาพ: ชุติมันต์ คล้ายอยู่ , ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th