หลักสูตร กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์เพื่อการสอน รุ่นที่10 อบรมวันที่ 12 กันยายน 2561


ลงวันที่ 20/09/2561 ดูแล้ว 823,696 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 10 ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดผู้สนใจทั่วไป จำนวน 22 คน ณ ห้องฝึกอบรม 505 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความสำคัญของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกนิสัยที่สร้างความสำเร็จและความเชื่อมันในตนเอง สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค์ ฝึกหลักการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มคิดสร้างสรรค์ คิดวิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และฝึกหัดในการสร้างความคิดใหม่ๆ ขึ้นมา

ถ่าพภาพ นายณัฐยศ ยวงศรี
เรียบเรียง ธีรพงษ์ โรจนพันธ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th