ข่าวการฝึกอบรม


หลักสูตร กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์เพื่อการสอน รุ่นที่10 อบรมวันที่ 12 กันยายน 2561

ดูแล้ว 230 ครั้ง ลงวันที่ 20/09/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 10 ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดผู้สนใจทั่วไป จำนวน 22 คน ณ ห้องฝึกอบรม 505 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความสำคัญของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกนิสัยที่สร้างความสำเร็จและความเชื่อมันในตนเอง สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค์ ฝึกหลักการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มคิดสร้างสรรค์ คิดวิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และฝึกหัดในการสร้างความคิดใหม่ๆ ขึ้นมา

ถ่าพภาพ นายณัฐยศ ยวงศรี
เรียบเรียง ธีรพงษ์ โรจนพันธ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...