ข่าวการฝึกอบรม


หลักสูตร ความรุ้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก (Basic Hydraulics and Pneumatics)

ดูแล้ว 397 ครั้ง ลงวันที่ 11/09/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ”ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก (Basic Hydraulics and Pneumatics)” รุ่นที่3 วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2561 ให้แก่วิศวกรและช่างเทคนิคจากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 36 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ชั้น 8 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานระบบไฮโดรอลิกและนิวเมติก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฮโดรอลิกและนิวเมติกในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประเภทของชิ้นส่วนและวัสดุที่ใช้เป็น Seals ในอุปกรณ์เหล่านั้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ถ่าพภาพ: กมลทิพย์ แสนสม, พัชรี พูลพิพัฒน์
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...