ข่าวสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ป.โท ขั้น 22,950 บาท และ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ป.ตรี ขั้น 17,520 บาท

ดูแล้ว 538 ครั้ง ลงวันที่ 10/09/2561

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 70 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557 จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวน์โหลดใบสมัคร...