ข่าวการฝึกอบรม


หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่8

ดูแล้ว 226 ครั้ง ลงวันที่ 28/08/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8 ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดผู้สนใจทั่วไป จำนวน 22 คน ณ ห้องฝึกอบรม 505 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขบวนการนำเสนอ และการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และเล็งเห็นประโยชน์ของการนำเสนอที่นำมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถวางแนวทางประยุกต์ ใช้เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ถ่าพภาพ: กมลทิพย์ แสนสม
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์