ข่าวการฝึกอบรม


การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ รุ่นที่15

ดูแล้ว 147 ครั้ง ลงวันที่ 28/08/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ รุ่นที่ 15” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 11 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของงบการเงินสำหรับการบริหารงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงิน และเพื่อวางแผนการบริหารงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ถ่าพภาพ: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์