ข่าวการฝึกอบรม


อบรมหลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2561

ดูแล้ว 325 ครั้ง ลงวันที่ 04/07/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน รุ่นที่ 14 ” ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 15 คน ณ ห้องฝึกอบรม 605 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานการใช้ Excel, การจัดเก็บข้อมูล, การอ้างอิงข้อมูล, การสืบค้นจากข้อมูล, การเชื่อมโยงข้อมูล, การใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel สำหรับการจัดการข้อมูล, การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำหรับนำเสนอ ด้วย PivotTable และ PivotChart, ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ถ่าพภาพ: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์