ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ จำนวน 118 รายการ


ลงวันที่ 03/07/2561 ดูแล้ว 991 ครั้ง


ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 118 รายการ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ...ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th