ข่าวสมัครงาน


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ เงินเดือน 17,520 บาท สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ดูแล้ว 533 ครั้ง ลงวันที่ 29/06/2561

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 7 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 70 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557 จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...