ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อัตราจ้างแรกบรรจุ 32,300 บาท


ลงวันที่ 15/06/2561 ดูแล้ว 2,248 ครั้ง


ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราเลขที่ 1565) อัตราจ้างแรกบรรจุ 32,300 บาท สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม...



ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th