ข่าวสมัครงาน


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อัตราจ้างแรกบรรจุ 32,300 บาท

ดูแล้ว 2,101 ครั้ง ลงวันที่ 15/06/2561

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราเลขที่ 1565) อัตราจ้างแรกบรรจุ 32,300 บาท สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม...