ข่าวการฝึกอบรม


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 13 ”

ดูแล้ว 538 ครั้ง ลงวันที่ 15/03/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 13” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 15 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และสามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาในการเขียน และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการเขียนหนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...