ข่าวการฝึกอบรม


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก รุ่นที่ 7 ”

ดูแล้ว 666 ครั้ง ลงวันที่ 02/03/2561

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก รุ่นที่ 7” วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 20 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

  1. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นในสังคม
  2. เพื่อเรียนรู้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
  3. มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดของแต่ละบุคคลสามารถประสานความคิดแล้วนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้สามารถสร้างและขยายทีมงานทั้งทางลึกและทางกว้างได้
  5. เพื่อให้ปรับตนเองเข้ากับสังคมการทำงานได้อย่างสมดุล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...