รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการ สฝ.ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการให้ความรู้ภายในส่วนงานของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ในด้านการบริหาร การเงินและพัสดุุ...


ลงวันที่ 27/02/2561 ดูแล้ว 1,157 ครั้ง


รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการให้ความรู้ภายในส่วนงานของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ในด้านการบริหาร การเงินและพัสดุุ และการรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2561

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรการฝ่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าพัสดุของฝ่าย และโครงการฯ รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานที่สนใจ จำนวน 30 คน ได้รับความรู้และทำความเข้าใจขั้นตอน แนววิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และรวมถึงผลงานบริการวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน

โดยได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม หลายท่านมาเป็นผู้บรรยาย ประกอบด้วย
1. คุณพงศ์พงา เนตรหาญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 
2. คุณชัชวัสส์ แก้วขาว
หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
3. คุณวรัณญา สุขบุญส่ง
นักวิชาการพัสดุ
4. คุณโสภาวรรณ ตันหยง
หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมฯ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th