ข่าวการฝึกอบรม


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงคมนาคมจัดฝึกอบรม หลักสูตร“นักบริหารการคมนาคมระดับต้น” รุ่นที่ 9

ดูแล้ว 1,390 ครั้ง ลงวันที่ 13/09/2560

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการรับฟังและวิพากษ์ผลการศึกษาภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับต้น” รุ่นที่ 9 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยการดำเนินการฝึกอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. จัดขึ้นให้กับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 36 คน ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักบริหาร ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้นำสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทีม หรือหัวหน้ากลุ่มงานย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และทัศนคติในการปฏิบัติราชการ จากการควบคุมและกำกับ เป็นการดูแลส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

เรียบเรียงข่าว : บุณฑริกา ไตรโกมุท