ข่าวสมัครงาน


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์อัตราจ้างแรกบรรจุ 32,300 บาท

ดูแล้ว 598 ครั้ง ลงวันที่ 22/08/2560

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 10 ข้อ 15 และข้อ 25 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทอาจารย์ประจำ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราเลขที่ ๑๕๖๕) อัตราจ้างแรกบรรจุ 32,300 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...