ข่าวการฝึกอบรม


สฝ.มก.จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่” รุ่นที่ 12

ดูแล้ว 1,537 ครั้ง ลงวันที่ 18/08/2560

เมื่อวันที่ 9 -10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ รุ่นที่ 12” ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจประเภทของงบการเงิน การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับการบริหารงาน

สนใจหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากร ติดต่อได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม โทร.0 2942 8822 ต่อ 200

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...