ข่าวประชาสัมพันธ์


ETO จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ดูแล้ว 493 ครั้ง ลงวันที่ 21/06/2560

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับบุคลากร และหน่วยงานใกล้เคียง อาทิ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร้านอาหารแก้วเกษตร และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารวิทยบริการ โดยมีรศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กล่าวต้อนรับ ในการนี้ได้รับเกียรติ ทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางเขน กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารวิทยบริการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีการระมัดระวังรวมไปถึงการป้องกันเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัย ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรม ได้มีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระหว่างการเกิดเหตุจริง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์
โดยทางทีมวิทยากรได้ให้ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลงไหม้ ดังนี้
1. ตั้งสติให้ดี อย่าตกใจ
2. พิจารณาดูว่าไฟไหม้อะไร และเป็นไฟประเภทไหน
3. ดับมันทันทีด้วยเครื่องดับเพลิงที่ระบุไฟประเภทนั้น
4. แจ้งเพื่อนพนักงาน หรือผู้บังคับบัญชาให้ทราบด้วย
5. หนีออกมาจากพื้นที่ ที่เกิดเพลิงไหม้ทันทีตามแผนหนีไฟที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับคำสั่งให้หนี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม