ข่าวการฝึกอบรม


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 11 ”

ดูแล้ว 1,402 ครั้ง ลงวันที่ 13/06/2560

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 11” วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 2๐ คน ณ ห้องฝึกอบรม ๕๐3 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้ และเข้าใจถึงรูปแบบ และส่วนประกอบของรายงานการประชุม
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการใช้ภาษาในการเขียนที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ในการจดบันทึกรายงานการประชุมได้
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนการจดบันทึกรายงานการประชุม
  • ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...