ข่าวกิจกรรม


ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่ จ.สุพรรณบุรี

ดูแล้ว 2,321 ครั้ง ลงวันที่ 07/06/2560

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำคณะบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติ กำแพงแสน และอาจารย์หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการโรงแรมและการจัดการท่องเที่ยว ในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ จำนวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านท่าคอย อำเภอศรีประจันต์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภออู่ทอง**

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...