ข่าวการฝึกอบรม


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน รุ่นที่ 11 ”

ดูแล้ว 983 ครั้ง ลงวันที่ 07/06/2560

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน รุ่นที่ 11” วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 20 คน ณ ห้องคอมพิวเตรอ์ 605 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. เรียนรู้วิธีการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Microsoft Excel
2 .สามารถนำโปรแกรม Microsoft Excel มาปรับปรุงวิธีการใช้งานเพื่อใช้ในสำนักงานได้
3. เรียนรู้การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำหรับนำเสนอ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...