ข่าวกิจกรรม


สฝ.ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน

ดูแล้ว 1,826 ครั้ง ลงวันที่ 06/06/2560

5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี น.ส.จุฑามาศ รักชุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมคณะผู้แทนบุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเข้าร่วม “งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ทรงหว่านข้าวในแปลงนาหลังตึกขาว(ปัจจุบันคือตึกพืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 อันเป็นพระราชกรณียกิจครั้งแรกที่เสด็จ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายในแผ่นดิน ภายในงานรำลึกมีกิจกรรม อาทิ พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสดุดีรำลึก การฉายวีดิทัศน์ ๕ มิถุนารำลึกพระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงยาตรามาหว่านข้าว และวีดิทัศน์ข้าวของพ่อ การจัดแสดงนิทรรศการห้วงเวลาประวัติศาสตร์ของการปฏิรูปข้าวไทยจนถึงการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยในปัจจุบัน โดยกิจกรรมงานรำลึกครั้งแรกจัดในปี พ.ศ.2546 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน***