ข่าวกิจกรรม


บุคลากร สฝ. พร้อมใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ETO เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ดูแล้ว 2,215 ครั้ง ลงวันที่ 11/05/2560

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมและกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ETO เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนและเข้มแข็งร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างสัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ และ ฝึกปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา อดีตรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการกำหนดวัฒนธรรมจากค่านิยมองค์กรและกลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการทำให้บุคลากรได้ร่วมสร้างค่านิยมองค์กร คือ SERVICE และ ETO Live เป็นวัฒนธรรมองค์กร สะท้อนถึงภาพลักษณ์องค์กรที่พร้อมให้บริการและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ.

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...