ข่าวการฝึกอบรม


บริษัท รถไฟฟ้า ร. ฟ. ท. จำกัด ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ”

ดูแล้ว 6,451 ครั้ง ลงวันที่ 14/09/2559

บริษัท รถไฟฟ้า ร. ฟ. ท. จำกัด ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรของบริษัท รถไฟฟ้า ร. ฟ. ท. จำกัด ที่ต้องทำหน้าที่ด้านการถ่ายทอดความรู้ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของการเป็นวิทยากรที่ดีมีประสิทธิภาพภายในองค์กร และมีทักษะการเป็นวิทยากรภายในองค์กรร่วมถึงเป็นวิทยากรภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอดจนจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างถูกต้อง ระหว่างวันที่ 6 – 8, 14 กันยายน 2559 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์