ภาพห้องประชุมขนาด 10 ท่าน

ภาพห้องประชุมขนาด 20 ท่าน

ภาพห้องประชุมขนาด 40 ท่าน

ภาพห้องประชุมขนาด 100 ท่าน(Classroom ) ,180 ท่าน(Theatre )

ภาพห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติขนาด 216 ท่าน

ภาพห้องอบรมคอมพิวเตอร์ขนาด 30 ท่าน


เว็บไซต์แนะนำ...