ระเบียบการขอรับบริการใช้ห้องประชุมของศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ติดต่อขอรับบริการโดยยื่นแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ หรือ ยื่นผ่านทางโทรสาร หมายเลข     0-2942-8833 หรือยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ e-mail eto_kuc@hotmail.com
2. เพื่อความสะดวกควรติดต่อขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
3. การยกเลิกขอรับบริการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันรับบริการไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถโอนเงินรายได้ภายใน มก.ได้
5. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามผู้ขอรับบริการใช้ห้องประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
      5.1 กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสถาบัน
      5.2 กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
      5.3 กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่มิชอบด้วยกฎหมาย
      5.4 กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมหรือกลุ่มใด
      5.5 กิจกรรมที่ละเมิดศีลธรรมหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร
      5.6 กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น
      5.7 กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของห้องอบรมและอาคาร
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม เข้ามารับประทานภายในศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ทั้งนี้ผู้ขอรับบริการสามารถสั่งอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ผ่านทางศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โดยตรง

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องอบรม

ห้องประชุม ขนาด
(คน)
อัตราเต็มวัน
(บาท)
อัตราครึ่งวัน
(บาท)
อัตราค่าเหลื่อม
(รายชั่วโมง)
1. ห้องประชุมวัฒนาฯ  ชั้น  4 216 12,000
(รวมLCDและห้องโถง)
7,000
(รวมLCDและห้องโถง)
1,300
2. ห้องประชุม  410   10 1,000 600 200
3. ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  ชั้น 4  20 2,000 1,200 300
4. ห้องโถงอเนกประสงค์  ชั้น  4 35 3,000 1,700 500
5. ห้องโถงอเนกประสงค์  ชั้น  5-9   25 2,000 1,200 300
6. ห้องโถงอเนกประสงค์  ชั้น  1 30 2,000 1,200 300
7. ลานเอนกประสงค์  ชั้น  4   30 2,000 1,200 300
8. ห้องประชุม  ชั้น  5-9 10 1,000 600 200
9. ห้องประชุม  ชั้น  5-9 20 2,000 1,200 300
10. ห้องประชุม  ชั้น  5-9 40 4,000 2,200 500
11. ห้องประชุม  ชั้น  6-7 (Theatre & U-shape) 100 5,000 3,000 700
12. ห้องประชุม  ชั้น  8 (Classroom) 100 8,000 4,500 900
13. ห้องประชุม  ชั้น  9 (Classroom) 100 6,000 3,500 700
14. ห้องประชุม 605  พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 9,000 (รวม LCD) 5,000 (รวม LCD) 1,000

การใช้บริการอุปกรณ์การประชุม

อุปกรณ์การประชุม อัตราเต็มวัน (บาท) อัตราครึ่งวัน (บาท)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 800 500
2. เครื่องฉายภาพจากวิดีโอ /คอมพิวเตอร์ (LCD Projector) 1,000 600
3. บันทึกวีดีทัศน์ 3,000 2,000
4. บันทึกเสียง 700 400

หมายเหตุ

เต็มวัน ” หมายความว่า เวลา 08.00 – 17.00 น. หรือ 13.00 – 22.00 น.
ครึ่งวัน ” หมายความว่า เวลา 08.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 17.00 น. หรือ 18.00 – 22.00 น.
รายชั่วโมง ” หมายความว่า เวลาที่เกินจากรายการ “ เต็มวัน ” หรือ “ ครึ่งวัน ” คิดเป็นรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง ( เริ่มคิด ตั้งแต่เวลาที่เกินกำหนด เป็นต้นไป )
เหลื่อมเวลา ” หมายความว่า เวลาที่คร่อมช่วงเวลาของ “ ครึ่งวัน ” ทั้งสองช่วง
คิดเป็นครึ่งวัน ส่วนเวลาที่เหลื่อมให้คิดเป็นรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง

***อัตราค่าธรรมเนียมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามก่อนขอรับบริการ***

ห้อง ที่นั่ง
(Classroom)
ที่นั่ง
(Theatre)
หมายเหตุ
410,501,601,602,701,801,802,901,902 10 20  
503,603,703,803,903 20 35  
504,505,506,705,805,905 40 70  
605 30 - ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
604,704 - 150  
804,904 100 -  
ห้องประชุมวัฒนาฯ ชั้น 4 - 216  

* จำนวนที่นั่งเกินกว่าที่กำหนดคิดอัตราค่าบริการเพิ่มที่ละ 250 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รายการเครื่องดื่ม ขนม(ชิ้น) ราคา(บาท) หมายเหตุ
1. กาแฟ+โอวัลติน+ชา(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)+ครีมเทียม+น้ำตาล 1 40 1ท่าน/1เบรค
2. กาแฟ+โอวัลติน+ชา(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)+ครีมเทียม+น้ำตาล(ชุดเมลามีน) 2 55 1ท่าน/1เบรค
3. กาแฟ+โอวัลติน+ชา(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)+ครีมเทียม+น้ำตาล+(ชุดพิเศษเซริมิค) 2 60 1ท่าน/1เบรค

* น้ำดื่ม ขวดละ 8 บาท (พร้อมหลอด) 

อัตราค่าธรรมเนียมอาหารกล่อง

รายการอาหาร ราคา(บาท) หมายเหตุ
1. กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว 55 1 กล่อง
2. กับข้าว 2 อย่าง + ไข่ดาว 70 1 กล่อง
3. กรณีต้องการอาหารประเภททะเลและสั่งผลไม้ให้เพิ่มอยู่ในกล่อง เพิ่มราคา 10บาท 1 กล่อง

อัตราค่าธรรมเนียมอาหารบุฟเฟ่ต์ (ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป)

รูปแบบ ราคา(บาท) หมายเหตุ
1. อาหาร 3 อย่าง พร้อมผลไม้ตามฤดูกาล หรือของหวาน + น้ำดื่ม
150 1 ท่าน
2. อาหาร 4 อย่าง พร้อมผลไม้ตามฤดูกาล หรือของหวาน + น้ำดื่ม 170 1 ท่าน
3. อาหาร 5 อย่าง พร้อมผลไม้ตามฤดูกาล หรือของหวาน + น้ำดื่ม 190 1 ท่าน


เว็บไซต์แนะนำ...