ดาวน์โหลด

  เอกสาร
1. แบบฟอร์มขอรับบริการใช้ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ 2565
2. ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565
3. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม 2564.pdf
4. ประกาศแจ้งปรับราคาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565
5. แผนที่ ที่ตั้งศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf

เว็บไซต์แนะนำ...