ดาวน์โหลด

  เอกสาร
1. แบบฟอร์มขอรับบริการใช้ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ
2. ระเบียบการขอรับบริการใช้ห้องประชุมของศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. อาหารว่าง+อาหารกล่อง
4. รายการอาหารชุด 3 อย่าง
5. รายการอาหารชุด 4 อย่าง
6. รายการอาหารชุด 5 อย่าง
7. แผนที่ ที่ตั้งศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องอบรม ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.C)
9. โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
10. Seminar & Conference Room Rates Kasetsart University Convention Center (KU.C)

เว็บไซต์แนะนำ...