โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคนิคการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด (on-site + online) อย่างมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจุฬาวดี มีวันคำ ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: ดร.อุบล ทองปัญญา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • การตั้งค่าเครื่องมือและระบบสำหรับการจัดประชุมออนไลน์ 
 •  เทคนิคการจัดอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด 
 •  เทคนิคการจัดการและการควบคุมระบบการประชุมในรูปแบบไฮบริด 
 •  การฝึกปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ครู อาจารย์ นักวิชาการสำหรับการเรียนการสอน การจัดบรรยาย และการจัดประชุม
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประชุม
 • บุคคลที่สนใจ
อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม

 • คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)  
 • สมาร์ทดีไวซ์ เช่น Tablets / Smartphone  
 • ชุดอุปกรณ์หูฟังและไมค์ (Head Set / Mic / Headphone)

สมัครอบรมวิชานี้