โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูล เบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางพรพรรณ หมื่นสิน สำรองที่นั่ง
2. นางสาวมัยพิราภา ตุ้มทอง สำรองที่นั่ง
3. จรัสพิมพ์ ทรงประเสริฐ สำรองที่นั่ง
4. นายสุรเชษฐ์ วุ่นบำรุง สำรองที่นั่ง
5. นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล สำรองที่นั่ง
6. นางสาววรรณวิถา ฤทธิญาณ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวปานรดา จ่ายวานิชย์ สำรองที่นั่ง
8. นางสาวสุพรรณี เกตุแก้ว สำรองที่นั่ง
9. นางสาวปิยะวรรณ บุญชื่น สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางกมลชนก งามประเสริฐ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพิชญา ดลมินทร์ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวภัชรพร ณ นครพนม สำรองที่นั่ง
4. นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐศรี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • ความรู้ ฐานข้อมูลเบื้องต้น

 • การใช้งาน Google Data Studio

 • การสร้าง ข้อมูลสำหรับการใช้ วิเคราะห์ข้อมูล

 • การวิเคราะห์ข้อมูล โดย Google Data Studio

 • การสร้างรายงาน โดย Google Data Studio

 • การนำเสนอรายงาน


ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • มีความรู้ความเข้าใจฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ Google Data Studio ในการใช้งานวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ Google Data Studio สร้างรายงานจากการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์
 • ผู้เข้าอบรม ควรจะมี account ของ Google (gMail)
 • ผู้เข้าอบรม มีความต้องการนำข้อมูลมา วิเคราะห์และนำข้อมูลนำเสนอ
   หมายเหตุ : ผู้อบรมเตรียมโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม
สมัครอบรมวิชานี้